Privacy statement

Privacy protocol voor verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring legt Indicium B.V. uit hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan van klanten, potentiële klanten en andere personen waarmee Indicium B.V. (indirect) contact heeft (afnemers, leveranciers). Persoonsgegevens zijn gegevens die redelijkerwijs herleidbaar zijn naar een individu. Indicium B.V. zal deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Indicium B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer bedrijf
 • E-mailadres bedrijf
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • De communicatie rondom aanvragen (orders/offertes)van producten, diensten en service
 • Van contactpersonen binnen een bedrijf verwerken wij de
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer rechtstreeks (indien van toepassing)
  • E-mailadres rechtstreeks
 • Onze communicatie met contactpersonen
 • Afspraken met contactpersonen
 • IP adressen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indicium.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige informatie zoals omschreven in  artikel 9 van de wet: (persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Indicium B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (wanneer u zich hiervoor heeft ingeschreven).
 • Contact met u op te kunnen nemen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u te leveren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het naleven van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indicium B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Indicium B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indicium B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit houdt over het algemeen in dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn nodig om u diensten of producten te leveren;
 • Uw persoonsgegevens zijn nodig om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen (normaal gesproken voor de duur van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn); of
 • Wij zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren, zoals bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indicium B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Indicium B.V. gebruikt functionele en analytische. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Indicium B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Indicium B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@indicium.nl. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek nemen we altijd eerst contact op om te verifiëren of dit verzoek ook daadwerkelijk door uzelf gedaan is.
We reageren zo spoedig mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Indicium B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Indicium B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 0180 – 646 545 of info@indicium.nl